Kategorie produktů

Reklamační řád

PC port (veškeré pobočky)


dále jen Prodávající

 1.  Kupujícím se rozumí zákazník Prodávajícího, který vstoupil do vztahu s Prodávajícím učiněním Objednávky, a to ústně, faxem, elektronicky nebo poštou, nebo na základě Kupní smlouvy. Tento Reklamační řád se vztahuje na veškeré zboží, dodané Kupujícímu na základě Objednávky, případně Kupní smlouvy.

 2. Kupující je povinen zboží, dodané Prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od Prodávajícího, resp. přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, a to včetně kontroly sériových čísel (výrobních čísel) zboží a čísel vyznačených na záručním listě.

 3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit, zejména pak zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím protokole (dodací list, faktura, paragon) a skutečně dodaným zbožím.

  Vady, které existovaly v době předání zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které Prodávající odpovídá ze zákona, musí Kupující uplatnit nejpozději do konce zákonné odpovědnosti, a v případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal Prodávající záruku, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

 5. Kupující uplatňuje reklamaci zboží v reklamačním místě Prodávajícího, kterým je příslušná provozovna Prodávajícího, kde reklamované zboží zakoupil. Na základě dohody s vedoucím provozovny může Kupující uplatňovat reklamaci zboží i na jiné provozovně Prodávajícího.

 6. K reklamaci je nutno předložit záruční list, případně předávací protokol nebo doklad o zaplacení (dodací list, faktura, paragon).

 7. V případě zasílání zboží k reklamaci je možno použít pouze vyjmenované přepravce, a to Českou poštu, PPL, DPD,Deutsche Post.

 8. Náklady na dopravu reklamovaného zboží do reklamačního místa Prodávajícího hradí Kupující. Náklady na dopravu zboží z reklamace Kupujícímu nese Prodávající, a to pouze v případě uznané reklamace.

 9. Při reklamaci zboží je Kupující povinen Prodávajícímu předložit :

  a) Kompletní zboží v originálním obalu (antistatickém atd.), při nedodržení tohoto požadavku budou kupujícímu účtovány náklady za vyřízení reklamace v částce 500,-Kč a kupující nese plnou zodpovědnost za škodu vzniklou na zboží při přepravě a manipulaci z důvodu neoriginálního obalu

  b) Kompletní dokumentaci, doplňky a software
  c) Pevné disky s neporušenou protiprachovou izolační páskou a sériovým číslem.
  d) Písemný popis závady a popis činnosti, resp. nečinnosti produktu, toto je možno doplnit při osobní reklamaci do reklamačního protokolu

 10. Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost, kterou přejímá písemně závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, či že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

 11. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží.

 12. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečetí aj.) se Kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

 13. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 14. Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním zboží ve výši od 250,- Kč bez DPH za jeden případ, jestliže:

  a) Zboží je k reklamaci předáno bez patřičných náležitostí dle bodu 6) a 9) Reklamačního řádu
  b) Při testování se neprojevila závada a zboží bylo shledáno plně funkčním
  c) Záruka na zboží již uplynula
  d) Závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím
  e) Závada vznikla použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
  f) Závada byla způsobena počítačovými viry
  g) Závada vznikla při používání zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí
  h) Závada vznikla nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami
  i) Závada vznikla neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží
  j) Závada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN

 15. V případě, že dojde k vadě zboží v záruční době, má Kupující nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případě, že bude vada neodstranitelná (závada neopravitelná), má Kupující právo na náhradní zboží.

 16. Délka záruční doby jednotlivých produktů je uvedena v záručním listě (dodací list, faktura, paragon).

 17. Kupující je oprávněn reklamovat zboží (produkty) dodané Prodávajícím též u autorizovaných servisních partnerů (ASP), kteří jsou autorizováni jednotlivými výrobci zboží

 

Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace